:: خرید و فروش سیم کارت، WWW.SIMCARDIRAN.COM
  

نحوه پیگیری مزاحمت تلفنی

 
نحوه پیگیری مزاحمت تلفنی

به گزارش سیم کارت ایران به نقل از همراه اول:

نحوه پیگیری مزاحمت  تلفنی :

 مشترکین تلفن همراه که مزاحم تلفنی دارند می توانند به مراکز تلفن همراه (در تهران ) و ادرات مشترکین  ( سایراستانها) مراجعه، وبا ارائه اصل کارت ملی و تکمیل فرم مربوطه جهت پیگیری اقدام نمایند.

: پنجشنبه 22 فروردین ماه 1392