:: خرید و فروش سیم کارت، WWW.SIMCARDIRAN.COM
  

شماره های رند

 

با خطوط رند، بیشتر آشنا شوید(سیم کارت،ثابت):


1- رند آینه ای در اول یا آخرشماره :
خطوطی که ، دو رقم،دو رقم  از آنها بصورت بلعکس قرار گرفته باشد 24 42 ..... 09:2-  رند پله ای در اول یا آخر شماره :
خطوطی که، چهار رقم  از آنها در ابتدا یا انتهای شماره دو رقم ،دو رقم بیشتر و یا کمتر می شود:42 43 ... 0935،یا،41 49 ..... 09


3- رند ترازویی در اول یا آخر شماره :
خطوطی که، رقم آنها متفاوت اما  3رقم  3رقم  آنها یکی باشد :847 . 847 .. 09،یا، 847 847...094-رند تاریخ تولدی از اول یا آخر:
خطوطی که، 4رقم اول و یا 4 رقم آخر آنها مطابق با یکی از تاریخ شمسی یا قمری باشد: 1391 .....09شمسی... 2012 .. 09قمری5- رند ترتیبی از اول یا از آخر :
خطوطی که، دست کم سه رقم یا بیشتر از آنها در ابتدای خط پس از پیش شماره بصورت مرتب و پشت سر هم باشد :1234567 .. 09،یا....246 ..،09

6- رند تکرار پیش شماره :
خطوطی که،  پیش شماره دو بار تکرار میشود ویا با پیش شماره های دیگر:0935 ... 0935،یا،0920 ... 0912،یا،093 0919 09197-  رند تکرار 2 رقم یکی در اول یا آخر شماره  :
خطوطی که، در آنها  دو رقم ،مشابه و جدا از دو رقم دیگر  میباشد  : 11 22 ... .. 09،یا،11 22 33 . .. 098-  رند جفت جفت ازاول یا از آخر 
:
خطوطی که، دو رقم اول آنها با دو رقم بد پس از پیش شماره یا آخر شماره ،یکی تکراری باشد  :78 78 ... ..09،یا،... 17 17 ..099- رند حروفی :
خطوطی که،  آنها از نظر اعداد موجود بر روی گوشیهای تلفن ، با کلمۀ معنی­ دار دیگری مطابقت دارد.

10- رند ده دهی از اول یا آخر :
خطوطی که اول شماره، یا آخر شماره  به صورت دهتایی باشد ./... 10 20 ..،،09

11-رند گفتاری:
خطوطی که،برای گفتار ساده باشد:

 847 847،

 0020 200


12- رند هزاری یا ده هزاری از اول یا از آخر :
خطوطی که، ابتدا یا انتهای شماره به صورت هزاری یا ده هزاری تلفظ می شود:

 6008 ...

6008

13- رند میلیونی:
خطوطی که، میلیونی خوانده می شود.

14- رند ،4،5،6،7رقم یکی :
خطوطی که، در شماره آنها 4،5،6،7رقم پشت هم تکرار شده است .


سیم کارت ایران